Transform to Industry 4.0 Part 4

ปัจจัยเรื่องประโยชน์และความคุ้มค่าในการลงทุนเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ Industry 4.0 ในบทความนี้จะกล่าวถึง ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก Industry 4.0

ทางเราขอนำเสนอมุมมองประโยชน์ของการทำ Industry 4.0 Transformation โดยอ้างอิงจากประโยชน์ตามลำดับกิจกรรมจากบทความที่ 2 (1. #Digitization, 2. #Digitalization, 3. #Digital Transformation) เพื่อให้ท่านทราบถึงประโยชน์ที่ได้รับในแต่ละขั้นตอนและสามารถเลือกขั้นตอนที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของผู้อ่านได้

1.สร้างกระบวนการเก็บข้อมูลแบบดิจิตอล

a.    สร้างมุมมองธุรกิจให้กว้างขึ้นและสามารถมองเห็นรายละเอียดมากขึ้นรวมถึงการได้รับข้อมูลรวดเร็วยิ่งขึ้น
       สามารถขีดความสามารถในการรับรู้ความเป็นไปของกระบวนการในธรุกิจโดยการเก็บบันข้อมูลและการทำ Visualization ในรูปแบบรายงานหรือ Dashboard เช่น การติดตั้งเซ็นเซอร์จากเครื่องจักรและมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อติดตามการใช้พลังงานต่อผลพลิตรวมถึงการเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างเครื่องจักร

b.    สร้างประวัติข้อมูลของกระบวนการดำเนินธุรกิจทั้งหมด
       การเก็บบันทึกข้อมูลย้อนหลังในระยะเวลาหนึ่งทำให้เราสามารถเห็นถึงประวัติและความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบและศึกษาติดตามผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องจักรเพื่อวางแผนซ่อมบำรุง หรือ ใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจในการเปลี่ยนเครื่องจักรในกรณีประสิทธิลดลงจนไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้

c.    เพิ่มการแบ่งปันความรู้และการทำงานร่วมกัน
       หากข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบดิจิตอลแล้วช่วยให้สามารถใช้ในการสื่อสารหระหว่างแผนกหรือองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างขีดความสามารถในการทำงานร่วมกัน เช่น การแบ่งบันข้อมูลการผลิตระหว่างคู่ค้าเพื่อการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องการทำงานของทั้งสองฝั่ง

d.    ทำให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดง่ายขึ้น
       ลดปัญหาเรื่องข้อมูลไม่พร้อมให้ใช้ตรวจสอบหรือไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับในกระบวนการว่าสามารถปฏิบัติได้ตรงตามข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ขององค์กร โดยสามารถตรวจสอบเมื่อไหร่ก็ได้บนข้อมูลมีความละเอียดและแม่นยำสูง

2.    การสร้างกระบวนการใช้งานข้อมูลบนกิจกรรมทางธุรกิจ

a.    ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
       สามารถผลิตได้มากขึ้นและเร็วขึ้นในขณะที่จัดสรรทรัพยากรของคุณอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น สายการผลิตจะประสบปัญหาการหยุดทำงานน้อยลงเนื่องจากการตรวจสอบเครื่องจักรที่ได้รับการปรับปรุงและการตัดสินใจแบบอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ ในความเป็นจริง Overall Equipment Effectiveness (OEE) ทั่วไปจะดีขึ้นเมื่อโรงงานของคุณเข้าใกล้การเป็น Smart factory บนอุตสาหกรรม 4.0

b.การลดต้นทุน
        i.      การใช้ทรัพยากรได้ดีขึ้น
        ii.     การผลิตที่เร็วขึ้น
        iii.    เครื่องจักรและสายการผลิตหยุดทำงานน้อยลง
        iv.    ปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้อยลง
        v.     ทรัพยากร วัสดุ และผลิตภัณฑ์เสียจากการผลิตน้อยลง
        vi.    ลดต้นทุนการดำเนินงานโดยรวม

3.    การเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความได้เปรียบ

a.    ความยืดหยุ่นและคล่องตัว
       ขีดความสามารถในการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นจากการใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจและปรับปรุงสิ่งต่างๆในองค์กร เช่น ในกรณีลูกค้าต้องการสั่งผลิตสินค้าตัวใหม่เราสามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นพื้นฐานการวิเคราะห์ความสามารถในการผลิต การเลือกเครื่องจักร ประเมินต้นทุน เพื่อตัดสินใจรับผลิตงานดังกล่าวหรือใช้ข้อมูลเป็นองค์ประกอบในการต่อรองกับลูกค้าต่อไป

b.    สร้างโอกาสทางนวัตกรรม
       ช่วยให้เรามีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ห่วงโซ่อุปทาน ห่วงโซ่การจัดจำหน่าย ผลการดำเนินธุรกิจ และแม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่คุณผลิต สิ่งนี้สร้างโอกาสในการคิดค้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน การปรับปรุง OEE และอื่นๆ

c.    ประสบการณ์การใช้บริการของลูกค้าที่ดีขึ้น
       โอกาสในการปรับปรุงบริการที่เสนอให้กับลูกค้าและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า เช่น ความสามารถในการติดตามความคืบหน้าการผลิตแบบอัตโนมัติหรือการตรวจสอบย้อนกลับ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังลดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และคุณสามารถให้ลูกค้ามีความสะดวกในการทำงานร่วมกับเราได้ง่ายยิ่งขึ้น

d.    ความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น
       สร้างขีดความสามารถในผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น อัตรากำไรที่สูงขึ้น และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การทำให้สายการผลิตของคุณเป็นแบบอัตโนมัติทั้งหมดหรือกึ่งอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีอื่นๆ ประกอบ ทำให้คุณสามารถในการขยายกำลังการผลิตโดยไม่ต้องเพิ่มค่าจ่ายด้านบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นหรือแข่งขันใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ในหัวข้อต่อไปจะนำแนวทางรการนำประโยชน์ดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับต้นทุนเพื่อประเมินผลตอบแทนการลงทุน (ROI)

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงแพลตฟอร์มตามแนวคิด Industry 4.0 หรืออยากเห็นตัวอย่างการใช้งานเทคโนโลยีในด้านต่างๆ โปรดติดต่อ BizOne เพื่อรับคำปรึกษาฟรี!

Share this article on social media!

Recommended Articles