Global Food

BizOne ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลของ Global Food Trading ด้วยระบบรายงานที่ทันสมัยบนเครื่องมือ Power BI เพื่อแก้ไขปัญหาและเอาชนะความท้าทายที่หลากหลายในกิจกรรมทางธุรกิจในแต่ละวัน

 
Global Food Trading เป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตรของไทยมากกว่า 1,500 รายการไปยังกว่า 27 ประเทศทั่วโลก เช่น ซอส เครื่องเทศ ข้าวแท่ง และแป้ง ตลอดจนผัก ผลไม้ และ ขนมไทย
หากคุณต้องการโซลูชัน BI เพื่อยกระดับการวิเคราะห์ของคุณไปอีกระดับ!

ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับคำปรึกษาฟรี

ดำเนินธุรกิจประเภทใด?​

การส่งออกอาหารจากประเทศไทยไปขายในต่างประเทศทั่วโลกทั้งในเมริกา ยุโรป และ ออสเตรเลีย โดยครอบครุมทั้งรูปแบบเป็นผู้ผลิตและส่งออกด้วยตนเองหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร

มีเป้าหมายทางธุรกิจอย่างไร?​

Global food ประกอบธุรกิจบนภารกิจที่ต้องการทำให้อาหารไทยต้นตำรับเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ด้วยการพลักดันส่วนผสมอาหารจากประเทศไทยให้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นจากความเชื่อมั่นว่าอาหารไทยมีความอร่อยและทุกคนต้องการทานของอร่อย รวมถึงจากความสนใจในรสชาตอาหารที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งทาง Global food ได้ดำเนินการบนเส้นทางธุรกิจบนเป้าหมายดังกล่าวมามากกว่า 30 ปี บนโอกาสและตลาดธุรกิจด้านอาหารและรสชาตที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

อะไรคือความท้าทายและแรงจูงใจที่ทำให้ให้คุณอยากแก้ปัญหา?

 1. Global food มีการสร้างและจัดเก็บข้อมูลที่พร้อมใช้งานในด้านต่างๆ ไว้เป็นปริมาณมาก จึงมองหาวิธีการหรือเครื่องมือที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งานให้ได้ง่ายที่สุดและเกิดประโยชน์จากการวิเคราะห์สูงสุด เนื่องจากก่อนหน้านี้การจะนำข้อมูลมาใช้งานต้องทำการขอไปยังผู้ดูแลระบบข้อมูลเพื่อให้นำข้อมูลออกมาจัดส่งให้ในรูปแบบ Excel ซึ่งบางครั้งก็พบปัญหาเรื่องมิติของข้อมูลไม่เหมาะกับความต้องการและต้องกลับไปขอข้อมูลใหม่ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในการได้รับข้อมูล
 2. พบข้อจำกัดและปัญหาในการใช้งาน MS Excel เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมาก
 3. ต้องการสร้างระบบข้อมูลและรายงานที่ง่ายต่อทุกคนทั้งการใช้งานและเข้าถึงได้ รวมถึงลดปัญหาเรื่องความซับซ้อนและยุ่งยากในการจัดการไฟล์รายงาน MS Excel
 4. ต้องการจัดการ/ควบคุมการการเข้าถึงข้อมูลให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานของแต่ละแผนกหรือบุคคลรวมถึงป้องกันการแก้ไขข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม
 5. ความต้องการในการพลักดันบุคลลากรในองค์กรให้มาใช้งานข้อมูลและพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรในภาพรวมโดยเริ่มจากบุคลากรให้รองรับการขยายขนาดและแข่งขันในอนาคต

ทำไมคุณถึงเลือก BizOne?​

ความหยืดหยุ่นในการจัดการขอบเขตและผลลัพธ์ของการพัฒนา รวมถึงรูปแบบการทำงานที่กระตือรือร้นเน้นการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างหรือหาแนวทางจะสร้างผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุดร่วมกัน

คุณใช้ผลิตภัณฑ์/บริการของเราอย่างไร และคุณพบกระบวนการนี้ได้อย่างไร​

โดยปัจจุบันมีความต้องการขยายรายได้ให้เติบโตยิ่งขึ้นรวมถึงความต้องการในการขยายตลาดไปยังปลุ่มประเทศใหม่ๆ โดยใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและตัดสินใจ บนพื้นฐานการเพิ่มความเข้าใจข้อมูลของลูกค้าและตัวสินค้าให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าที่ตรงตามความต้องการได้แม่นยำและสามารถช่วยลูกค้าในการวางแผนในการจัดการคำสั่งซื้อหรือจัดเตรียมสินค้าให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการสินค้าขาดแคลนหรือไม่พียงพอต่อความต้องของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ เนื่องจากความซับซ้อนของธุรกิจสินค้าส่งออกที่ต้องการวางแผนการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ  

จึงเป็นที่มาของความสนใจในการสร้างระบบ Data platform ร่วมกับเครื่องมือ Power BI (Business intelligence) โดยเริ่มจากการสร้างระบบข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 1. ติดตามสถานการณ์ขายในมุมมองที่ครอบครุมทั้งด้านสินค้าและลูกค้า
 2. พฤติกรรมการซื้อและขายสินค้าและความต้องการต่อตัวสินค้า
 3. ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณสินค้าที่ต้องผลิตหรือสั่งซื้อรวมถึงเป็นข้อมูลประกอบการต่อรองกับคู่ค้า
 4. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อทั้งในมุมเพิ่มมากขึ้นหรือลดลง
 

โดยในมุมมองของ Global food มองว่าโครงการนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจลูกค้าเพื่อสนับสนุนงานขายและการตลาดก่อน แต่ในอนาคตวางแผนจะขยายผลไปยังส่วนงานการจัดการเพื่อเข้าใจตัวเองให้มากยิ่งขึ้นและสามารถหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการการผลิต หรือ การจัดการคลังสินค้า ซึ่งข้อมูลมีอยู่พร้อมให้นำมาใช้งานอยู่แล้วเหลือเพียงการนำมาวิเคราะห์และประยุกต์ให้สามารถมองเห็นภาพในการวิเคราะห์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

คุณได้รับประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการของเราอย่างไร?​

ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เร็วและง่ายขึ้นจากเมื่อก่อนที่ต้องแจ้งขอข้อมูลซึ่งใช้เวลากว่าในการดำเนินการและได้รับข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ / บริการของเราช่วยปรับปรุงชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างไร​

 • สามารถใช้งานข้อมูลเมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องการจากอดีตอาจต้องรอในระยะเวลาหนึ่งให้ผู้รับผิดชอบดึงและจัดการข้อมูลให้ตรงตามความต้องการ
 • ส่งผลต่อการทำงานได้เร็วขึ้นเนื่องจากสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ที่พร้อมใช้งานได้ทุกเวลาและจากที่ใดก็ได้

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการ?​

ได้เห็นมุมมองหรือมิติใหม่ๆ ของวิธีการหรือตัวแปรที่นำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลและหา Insight ในภาพกว้างหรือเชิงลึกมากยิ่งขึ้นจากการนำข้อมูลหลายๆ มิติมาวิเคราะห์ผ่านการเปรียบเทียบทำให้มองเห็นพฤติกรรมของข้อมูลที่สนใจเพิ่มยิ่งขึ้นจากความสัมพันธ์ที่สอดคล้องหรือแตกต่างกันของข้อมูล

คุณจะพูดอะไรกับธุรกิจอื่นๆ ที่เผชิญความท้าทายเดียวกันกับคุณ?​

ระบบข้อมูลหรือ BI solution ที่ดีช่วยทำให้ผู้ที่ใช้งานข้อมูลเห็นความเคลื่อนไหวของกิจกรรมทางธุรกิจได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำบางอย่างเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ทางธุรกิจเกิดขึ้นในขณะนั้นและ การเห็นข้อมูลจริงช่วยลดความคาดเคลื่อนของการคาดการณ์จากผู้ปฏิบัติงานซึ่งอาจส่งผลต่อการจัดสินใจ รวมถึงผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีรายละเอียดและมิติได้กว้างขึ้นซึ่งจะช่วยสะท้อนสถานะขององค์กร คู่ค้า หรือ ลูกค้าในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนและปรับปรุงองค์กรได้แม่นยำและมีประสิทธิผล เพราะฉะนั้นการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญเพื่อสร้างความเข้าใจสถานะการณ์และองค์กรของตนได้ดีมากยิ่งขึ้น